REKTUTACJA

Aktualności

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego
https://katowice.nabory.pl

Zgodniez przepisami przywołanej po wyżej ustawy wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku sz kolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie(urodzone w 2014 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko koń czy 6 lat. Dziecko 6 letnie, na wniosek rodziców, możerozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej .
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (na podstawie decyzji dyrektora rejonowej szkoły podstawowej)
kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone
w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nie przyjęcia dziecka do
żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wskazanych we wniosku o przyjęcie,
Prezydent Miasta Katowice, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
gdzie dziecko będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne.

Szczegóły w dokumencie : Przebieg procesu rekrutacji

Zarządzenie